Zásady zpracování osobních údajů

 1. ÚVOD

1.1 Společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov – Červenice 22, PSČ 463 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 9768 se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou.

1.2 Při zpracovávání osobních údajů se BPR řídí, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Níže jsou uvedeny informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v BPR zpracovává a jaká pravidla k ochraně osobních údajů jsou v BPR dodržována. Nachází se zde také způsob, jak BPR kontaktovat, pokud vyvstanou dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

1.4 V případě, že Subjektu údajů připadají Zásady nesrozumitelné a nejasné, může se Subjekt údajů obrátit na BPR písemně s označením „Ochrana osobních údajů“ na adrese B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov-Červenice 22, PSČ 46344, e-mailem na adrese rezervace@glampingcz.cz, nebo telefonicky na tel. +420 602 170 000.

1.5 Pokud tyto Zásady zpracování osobních údajů nestanoví jinak nebo nebude z kontextu vyžadováno jinak, mají pojmy a výrazy použité v těchto Zásadách a označené velkým počátečním písmenem následující význam:

BPR

společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov – Červenice 22, PSČ 46344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9768;

Nařízení

znamená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Osobní údaje

znamená jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

OZ

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Partner

znamená osobu, která provozuje ubytovací zařízení nebo jiné podobné zákaznické služby, které si Zákazník objednává;

Služba

znamená činnost BPR spočívající ve zprostředkování uzavření Smlouvy o ubytování;

Smlouva

znamená Smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a BPR, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Partnerem;

Smlouva o ubytování

znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Partnerem;

Subjekt údajů

znamená fyzickou osobu, jíž se Osobní údaje týkají;

Správce údajů

znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlasu uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost BPR;

Ubytování

znamená ubytování poskytované Partnerem;

Voucher

znamená poukázku v dárkovém provedení nebo elektronické podobě, která opravňuje držitele Voucheru k nákupu Ubytování, ve výši nominální hodnoty poukázky;

Web

znamená internetový portál provozovaný BPR na adrese https://www.glampingcz.cz/;

Zákazník

znamená osobu, která si na Webu objedná Ubytování, ať se jedná o osobu spotřebitele nebo podnikatele;

Zásady

znamená zásady zpracování osobních údajů ve společnosti B P R-Bohemia public relation s.r.o;

Zpracovatel údajů

znamená osobu, která zpracovává osobní údaje pro Správce údajů;

Zpracování

znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničen.

 1. SUBJEKT ÚDAJŮ

  2.1 Subjektem údajů může být zejména:

  i. Zákazník BPR, jeho zaměstnanec či zástupce;

  ii. obchodní partner BPR, jeho zaměstnanec či zástupce;

  iii. jiná osoba, která je ve smluvním nebo obdobném vztahu s BPR;

  iv. zákazníci obchodních partnerů BPR;

  v. osoby, v jejichž prospěch je uzavírána smlouva s BPR;

  vi. osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných BPR, popř. akcí, kterých se účastní BPR;

  vii. příjemci pravidelného newsletteru BPR;

  viii. návštěvníci webu BPR;

  ix. uchazeč o zaměstnání BPR.

 2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

  3.1 BPR dodržuje zásadu minimalizace osobních údajů. BPR proto zpracovává pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje, a to na nezbytnou dobu podle jednotlivého účelu zpracování osobních údajů, zejména pro objednávku Ubytování a koupi a uplatnění Voucherů. 

  3.2 BPR zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  i. identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo), pokud Subjekt údajů podniká tak IČO, sídlo, DIČ;

  ii. kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;

  iii. další údaje nezbytně nutné pro plnění smlouvy: údaje z řidičského průkazu, údaje o dietě;

  iv. foto a video záznamy, jsou-li pořizovány;

  v. údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;

  vi. transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní smluvní historie;

  vii. údaje vyplývající z komunikace;

  viii. údaje z používání Webu.

 3. PROČ BPR ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

  4.1 Osobní údaje BPR zpracovává v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, tj. aby se Subjektem údajů mohlo uzavřít konkrétní smlouvu (např. smlouva o zprostředkování ubytování, smlouva o koupi voucheru). 

  4.2 Povinnost zpracovávat údaje stanovuje dále řada právních předpisů. Některé údaje musí být zpracovávány pro účely archivace. Některé údaje BPR zpracovává, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů BPR. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno a BPR existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzuje. V ostatních případech údaje BPR zpracovává pouze se souhlasem Subjektu údajů. 

 4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁ BPR OSOBNÍ ÚDAJE

  5.1 Osobní údaje Subjektu údajů BPR uchovává pouze po nezbytnou dobu, kterou bude potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto Zásadách, případně aby byly dodrženy zákonem stanovené povinnosti.

  5.2 Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou BPR uplatňuje, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Subjektem údajů a BPR, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Osobní údaje Subjektu údajů BPR také archivuje po dobu 10 let z důvodu oprávněných zájmů BPR, zejména pro případ, že by BPR muselo předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle OZ.

 5. POVINNOST PŘEDÁVAT ÚDAJE

  6.1 Předání údajů, které Subjekt údajů předává se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání některých výše uvedených údajů BPR vyžaduje, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění Smlouvy, plnění právních povinností BPR nebo ochranu oprávněných zájmů BPR.

 6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1 Požádá-li BPR Subjekt údajů o souhlas se zpracováním osobních údajů, bude žádost o souhlas Subjektu údajů, resp. souhlas, jež BPR poskytne k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a BPR poskytne Subjektu údajů přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou bude Subjekt údajů individuálně upozorněn.

  7.2 BPR uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách nebo účelů, o nichž byl Subjekt údajů informován jiným způsobem. Jakmile Subjekt údajů udělí BPR souhlas se zpracováním osobních údajů, bude BPR údaje uchovávat v souladu se souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas Subjekt údajů neodvolá. I v případě odvolání souhlasu však BPR může některé osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností a pro účely obhajoby BPR v případných právních sporech.

  7.3 BPR nebude osobní údaje Subjektu údajů sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud pro tyto účely BPR neobdrželo souhlas Subjektu údajů. V případě, že Subjekt údajů takový souhlas poskytl, ale později již nebude chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, Subjekt údajů se musí obrátit přímo na třetí stranu.

 7. NEWSLETTER

  8.1 Zákazníkům a obchodním partnerům BPR je rozesílán pravidelný newsletter, který informuje o aktuální nabídce služeb BPR. Odběr newsletteru lze kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím e-mailu rezervace@glampingcz.cz, nebo proklikem v newsletteru.

 8. COOKIES

  9.1 Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies BPR nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies BPR používá v souladu s Nařízením.

  9.2 Soubory cookies BPR např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho e-mailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie BPR také používá k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech BPR i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

  9.3 Soubory cookies BPR používá i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízí BPR svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a BPR nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

  9.4 Uživatelé Webu mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou službu či produkt BPR. Pokud bude mít prohlížeč Subjektu údajů použití cookies povoleno, BPR bude vycházet z toho, že Subjekt údajů k souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany Webu. Pokud Subjekt údajů bude chtít využívání cookies odmítnout, informujte o tom BPR. 

 9. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1 BPR zpracovává pouze osobní údaje, které BPR obdrželo přímo od Subjektu údajů, zejména v rámci osobního či telefonního kontaktu anebo e-mailem, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například od obchodních partnerů).  Osobní údaje jsou zásadně spravovány v rámci BPR. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího BPR pověří výkonem určité činnosti tvořící součást služeb BPR, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován souhlas Subjektu údajů.

  10.2 Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

  i. finanční ústavy;

  ii. správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. Ministerstvo pro místní rozvoj aj.;

  iii. obchodní partneři BPR a dodavatelé služeb (např. provozovatelé ubytování, autopůjčoven, dále bankovní a finanční instituce či pojišťovny, provozovatelé platební brány);

  iv. poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť:

  v. advokáti;

  vi. auditoři;

  vii. poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

  10.3 Nad rámec výše uvedeného osobní údaje BPR předává mimo BPR pouze tehdy, pokud k tomu je souhlas Subjektu údajů nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace o Subjektu údajů.

 10. ZABEZPEČENÍ

  11.1 BPR usiluje o to, aby svěřené údaje Subjektem údajů byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem BPR zavedlo řadu technických a organizačních opatření, která ochrání osobní údaje Subjektu údajů před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

  11.2 Přístup k osobním údajům Subjektu údajů BPR omezuje pouze na ty zaměstnance BPR a dodavatele BPR, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování jménem BPR a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost osobních údajů Subjektu údajů.

  11.3 Pokud BPR předává nebo je povinno předávat osobní údaje třetím stranám, tak v takových případech BPR volí důvěryhodné partnery, u kterých se BPR ujistilo, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme BPR.  Partneři BPR jsou zavázáni ke stejným povinnostem jako BPR.

  11.4 Při předání osobních údajů správním orgánům BPR využívá vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

  11.5 BPR využívá cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU, a u kterých má BPR vždy zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

 11. PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  12.1 V případě uplatnění práv Subjektu údajů k osobním údajům, jež BPR zpracovává, vyžaduje BPR identifikaci Subjektu údajů. BPR si dovoluje upozornit, že nebude-li BPR schopno totožnost ověřit elektronicky nebo bude-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, BPR požádá Subjekt údajů o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak může BPR vyloučit, že neposkytne osobní údaje Subjektu údajů jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě osobních údajů Subjektu údajů.

 12. PRÁVO NA INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮ

  13.1 BPR ctí zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou BPR vždy poskytne informace Subjektu údajů o tom, jaké osobní údaje zpracovává.

  13.2 BPR bude žádosti Subjektu údajů vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech je BPR oprávněno lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

  13.3 Požádá-li Subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, BPR poskytne informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů Subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  13.4 Subjekt údajů má právo žádat od BPR kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie může BPR účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytne BPR informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 13. PRÁVO NA OPRAVU

  14.1 Při zpracovávání osobních údajů BPR usiluje o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se bude BPR snažit vymazat nebo opravit. Zjistí-li Subjekt údajů, že některé osobní údaje jsou chybné nebo neaktuální, může Subjekt údajů BPR upozornit. Subjekt údajů má právo na to, aby společnost BPR bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

  14.2 V některých případech opravu osobních údajů BPR provést nemůže. Jedná se zejména o případy, kdy jsou údaje Subjektu údajů chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona BPR archivuje.

  14.3 Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 14. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  15.1 Dalšímu zpracování osobních údajů Subjektu údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 15. PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO „ BÝT ZAPOMENUT”)

  16.1 Subjekt údajů může rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Subjekt údajů má právo na to, aby společnost BPR bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a BPR má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  b. Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

  c. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  d. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

  16.2 V takovém případě BPR smaže všechny osobní údaje Subjektu údajů, které zpracovává. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků BPR.

  16.3 Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

  17.1 Subjekt údajů má právo na to, aby společnost BPR omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  a. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost BPR mohla přesnost osobních údajů ověřit;

  b. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

  c. BPR již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  d. byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy BPR převažují nad důvody pro námitku Subjektu údajů.

  17.2 Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 2. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  18.1 Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl společnosti BPR, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost BPR bránila, a to v případě, že:

  a. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

  b. zpracování se provádí automatizovaně.

  18.2 Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany BPR přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 3. PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODNUTÍ, VČ. PROFILOVÁNÍ

  19.1 BPR neprovádí žádné automatizované zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Subjektu údajů), které má pro Subjekt údajů právní účinky nebo se Subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu Subjektu údajů; v těchto případech však má právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 4. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  20.1 Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Subjektu údajů týkají, pro tento marketing. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  20.2 Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů BPR, Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Subjekt údajů týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné ze strany Subjektu údajů odůvodnit, aby ji bylo BPR schopno náležitě posoudit. Námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy BPR. Pokud důvody Subjektu údajů převáží nad oprávněnými zájmy BPR, zpracování osobních údajů bude omezeno nebo budou osobní údaje vymazány.

 5. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

  21.1 Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.gov.cz

  21.2 V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na BPR můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov-Červenice 22, PSČ 46344 anebo e-mailem na adrese rezervace@glampingcz.cz, nebo telefonicky na tel. +420 602 170 000.